Kredit za rekonstrukciju i dogradnju stambenih jedinica

Namjena kredita: kupovina stambenih jedinica i zemljišta, adaptacija, dogradnja i rekonstrukcija stambenih jedinica

Iznos kredita:    do 5.000 eur za klijente koji prvi put koriste kredit u Alter Modusu (prvi ciklus)

                          do 20.000 eur u ponovljenom ciklusu

Period otplate: do 84 mjeseca

Grejs period:     do 3 mjeseca

 

Mjesečna rata je prilagođena finansijskim mogućnostima klijenta.

 

Na raspolaganju je više vrsta garancija koje se dogovaraju sa klijentom.